Đăng tin tuyển dụng miễn phí | TopCV
topcv logo

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web TopCV.vn, các dịch vụ hoặc bất kỳ ứng dụng nào do TopCV., JSC ("TopCV") cung cấp (gọi chung là "Dịch vụ"), dù truy cập bằng cách nào, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản sử dụng này ("Điều khoản sử dụng"). Dịch vụ do TopCV sở hữu hoặc kiểm soát. Các Điều khoản sử dụng này ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của tất cả các Điều khoản sử dụng này, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng Dịch vụ. Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại email: legal@topcv.vn. Chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phép hoạt động thích hợp của trang web TopCV.vn. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới bạn bằng một thông báo phù hợp trên trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng trang web TopCV.vn. Sau khi chúng tôi đã thông báo đến bạn, nếu bạn không chấp nhận Điều Khoản mới, bạn không thể tiếp tục sử dụng trang web TopCV.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web TopCV.vn kể từ ngày sự thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng trang web TopCV.vn thể hiện bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản mới.

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

"Cơ sở dữ liệu TopCV.vn" hoặc "Các cơ sở dữ liệu TopCV.vn" bao gồm tất cả các bài quảng cáo việc làm đăng trên các trang web TopCV.vn và/hoặc tất cả thông tin của các Người tìm việc và/hoặc các Nhà tuyển dụng được đăng ký với TopCV.vn.

"Cơ sở dữ liệu Hồ sơ TopCV.vn" hoặc "Các cơ sở dữ liệu Hồ sơ" là hồ sơ Người tìm việc được khởi tạo và/hoặc được đăng tại các cơ sở dữ liệu TopCV.vn.

"Dịch vụ TopCV.vn" là bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi TopCV.

"Hồ sơ cá nhân" là các thông tin, CV cá nhân được tạo bởi Người dùng.

"Văn bản" bao gồm tất cả văn bản trên mọi trang của trang web TopCV.vn, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.

"Người dùng" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của trang web TopCV.vn và/hoặc các Dịch vụ TopCV.vn.

""Nội dung Người dùng" là tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, quảng cáo, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được gửi, đăng hoặc biểu thị bởi Người dùng trên hoặc thông qua trang web TopCV.vn.

"Người tìm việc" đề cập đến bất kỳ cá nhân nào có tạo hồ sơ tìm việc/CV trên trang web TopCV.vn hoặc có hành vi tìm việc trên trang web TopCV.vn.

"Nhà tuyển dụng" đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có đăng ký và sử dụng dịch vụ trên trang web tuyendung.topcv.vn.

III. ĐĂNG KÝ

Để sử dụng Dịch vụ bạn phải tạo một tài khoản dành cho Doanh nghiệp theo yêu cầu của TopCV, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của TopCV, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu.

Bạn cam kết cung cấp bản scan giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp để TopCV xác minh thông tin và để đảm bảo quyền lợi của mình, cũng như quyền lợi của Người tìm việc. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

IV. MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

Khi bạn đăng ký sử dụng bất kỳ dịch vụ nào thuộc trang web TopCV.vn bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, bạn phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của bạn, bạn nên thông báo với chúng tôi ngay lập tức bằng cách liên hệ với chúng tôi tại email cskh@topcv.vn

Nếu TopCV có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web TopCV.vn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc chúng tôi có thể tạm dừng tài khoản của bạn.

Trường hợp bạn mất Mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích trang web TopCV.vn bạn phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm bồi thường hoàn toàn cho TopCV trong trường hợp TopCV có xảy ra mất mát hoặc thiệt hại.

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

Quyền của Nhà tuyển dụng

Khi đăng ký trở thành Nhà tuyển dụng của trang tuyển dụng TopCV tuyendung.topcv.vn và được TopCV chấp thuận, Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ. Nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ và các thông tin đăng tuyển vị trí của mình trên trang dành cho Nhà tuyển dụng tuyendung.topcv.vn.

Nhà tuyển dụng sẽ có thể được hưởng các chính sách ưu đãi do TopCV hay các đối tác thứ ba cung cấp trên trang tuyendung.topcv.vn. Các chính sách ưu đãi này sẽ được TopCV giải quyết (nếu có) và sẽ được đăng tải trực tiếp trên trang tuyendung.topcv.vn hoặc được gửi trực tiếp đến Nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng được cung cấp dữ liệu cá nhân một cách hợp pháp sau khi được sự chấp thuận của Người tìm việc – Chủ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Người tìm việc có quyền yêu cầu xóa/ chỉnh sửa/ ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân đã gửi cho Nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến cho TopCV trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp qua email: cskh@topcv.vn.

Nghĩa vụ của Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng đảm bảo thực hiện việc sử dụng, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và cam kết sử dụng dữ liệu của Người tìm việc từ hệ thống của TopCV cho mục đích đã được các bên thỏa thuận. Nhà tuyển dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp vi phạm quy định về sử dụng, kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân.

Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ chứng minh rằng việc kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người tìm việc nằm ngoài quy định của thỏa thuận này đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu và sẵn sàng cung cấp bằng chứng khi có yêu cầu của TopCV và/hoặc chủ dữ liệu và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật cùng các biện pháp an toàn, bảo mật phù hợp để chứng minh các hoạt động xử lý dữ liệu đã được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người tìm việc.

Thực hiện các yêu cầu về xóa/chỉnh sửa/ngừng sử dụng dữ liệu của Người tìm việc – Chủ dữ liệu cá nhân theo đúng thời hạn và cách thức được pháp luật quy định.

Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho TopCV về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho TopCV và những thông tin đăng tải lên TopCV là chính xác và hoàn chỉnh. Nhà tuyển dụng đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên TopCV là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

Là người sử dụng, Nhà tuyển dụng cần có trách nhiệm với việc giao tiếp riêng và chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Nhà tuyển dụng không được phép làm nhưng điều như: đăng tải những nội dung được đăng ký bản quyền nếu Người dùng không phải là người chủ bản quyền hoặc không được người chủ bản quyền cho phép đăng tải nó; đăng tải nội dung tiết lộ những bí mật thương mại nếu Người dùng không làm chủ hoặc không được phép của người chủ; đăng tải những nội dung vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào khác của người khác hoặc xâm phạm bảo mật hay quyền công cộng của người khác; đăng tải những nội dung tục tĩu, làm mất danh dự, đe dọa, quấy rầy, sỉ nhục, căm ghét hay gây cản trở cho người sử dụng khác hay bất cứ người nào khác hay tổ chức nào khác; đăng tải những thông tin không có chủ đề hay có chủ đề đặc biệt; đăng tải một hình ảnh hay nội dung sex; đăng tải những mẫu quảng cáo hay xúi giục kinh doanh hay đăng tải nội dung chứa virus, Trojan, bom thời gian… hay những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích hủy diệt, gây cản trở bất lợi, ngăn chặn lừa dối hay chiếm đoạt bất cứ hệ thống, dữ liệu hay thông tin nào.

Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác/ Người tìm việc trên TopCV.

Nhà tuyển dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của TopCV vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của TopCV. Trong trường hợp vi phạm thì Nhà tuyển dụng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do TopCV cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của TopCV trong bản Quy chế này.

Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín của TopCV dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Nhà tuyển dụng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của TopCV.

Nhà tuyển dụng không được đăng bất cứ thông tin tiểu sử không hoàn thành, sai hoặc không chính xác hoặc những thông tin không phải là đơn xin việc chính xác của riêng Người dùng (cá nhân tìm kiếm công việc trên cơ sở toàn thời gian hay bán thời gian)

Nhà tuyển dụng không được sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Người tìm việc trên TopCV cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích tuyển dụng với vai trò là một Nhà tuyển dụng tìm kiếm Người tìm việc. Mục đích tuyển dụng bao gồm các hoạt động sau:
 • Đánh giá, thẩm định tính đủ điều kiện và sự phù hợp của Người tìm việc đối với công việc đang ứng tuyển hoặc các cơ hội việc làm tương tự.
 • Quản lý danh mục Người tìm việc và Người tìm việc tiềm năng.
 • Liên lạc trao đổi với Người tìm việc về công việc đang ứng tuyển.
 • Đối chiếu lịch sử làm việc và đánh giá đạt yêu cầu.
 • Đề xuất nhận việc và ký kết hợp đồng thử việc/ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.
 • Các hoạt động khác phục vụ cho mục đích tuyển dụng mà được thỏa thuận rõ ràng trong Hợp đồng với TopCV

Ngoài mục đích tuyển dụng nêu trên, Nhà tuyển dụng không được sử dụng dữ liệu đơn xin việc của Người tìm việc cho bất cứ mục đích nào khác nếu chưa được sự cho phép của cả TopCV & Người tìm việc.

Nhà tuyển dụng không được chia sẻ, đăng tải lại thông tin Hồ sơ cá nhân của Người tìm việc tới bất kỳ một bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự cho phép của cả TopCV & Người tìm việc. Nhà tuyển dụng không được gửi thư hoặc thư điện tử, thực hiện những cuộc gọi hoặc gửi fax gạ gẫm liên quan đến việc xúc tiến và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ đến Người tìm việc và những Nhà tuyển dụng khác của TopCV.

Nhà tuyển dụng nhận thức và đồng ý rằng Nhà tuyển dụng sẽ có trách nhiệm với hình thức nội dung và độ chính xác của bất cứ đơn xin việc hay tài liệu chứa trong đó do Nhà tuyển dụng đăng tải trên TopCV.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TOPCV

TopCV sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những Nhà tuyển dụng tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin Nhà tuyển dụng dùng dự định đăng tải trên TopCV.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Nhà tuyển dụng cung cấp thông tin cho TopCV không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì TopCV có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành viên.

TopCV từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng mà TopCV cho rằng có dấu hiệu hoạt động sau dây:

 • - Kinh doanh Cờ Bạc/Casino bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức dịch vụ như: xóc đĩa, sàn giao dịch nhị phân, poker, bầu cua, tổ tôm, tam cúc, số đề, cá cược, đá (chọi) gà, đua xe, và các hình thức tương tự.
 • - Kinh doanh Cung ứng nhân sự hoặc có sản phẩm tương tự với các sản phẩm /dịch vụ của TopCV.
 • - Hành vi yêu cầu ứng viên làm nhiệm vụ, thu tiền/ nạp tiền từ ứng viên.
 • - Có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Nhà tuyển dụng của TopCV, hoặc có hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • - Không có pháp nhân hoặc giấy tờ chứng minh hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (trừ trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của TopCV).

Trường hợp TopCV đã cung cấp dịch vụ nhưng sau đó phát hiện Nhà tuyển dụng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh cờ bạc như trên, TopCV có toàn quyền quyết định và tiến hành:

 • - Chấm dứt toàn bộ dịch vụ đã/đang cung cấp.
 • - Vô hiệu hóa tài khoản sử dụng dịch vụ trên trang tuyendung.topcv.vn và top
 • - Không hoàn trả phí dịch vụ và/hoặc bất kỳ khoản tiền mà Nhà tuyển dụng đã thanh toán (nếu có);

Ngoài ra, Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho TopCV và bên thứ ba có liên quan (nếu có), đồng thời chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TopCV có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu phát hiện Nhà tuyển dụng chia sẻ tài khoản trên trang tuyendung.topcv.vn và/ hoặc sử dụng tài khoản với mục đích tuyển dụng cho một Bên khác với thông tin được cung cấp trong hệ thống.

TopCV có quyền khóa tài khoản & tạm dừng tất cả dịch vụ của Nhà tuyển dụng nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất thường trong việc truy cập tài khoản. Những dấu hiệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Lưu lượng truy cập rất cao và thường xuyên (giống hệ thống máy tự động quét dữ liệu - crawl bot) đang truy cập hệ thống TOPCV… và có thể bao gồm những dấu hiệu khác mà TopCV có căn cứ cho rằng cần phải khóa tài khoản để bảo vệ hệ thống cũng như dữ liệu người dùng. Trong trường hợp có tranh chấp về vấn đề này, quyết định của TopCV sẽ là quyết định cuối cùng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của pháp luật về hành vi xử lý dữ liệu cá nhân, tùy vào đánh giá của TopCV tại thời điểm phát hiện, TopCV có quyền tạm khóa tại khoản của Nhà tuyển dụng để phục vụ cho mục đích điều tra xác minh. Thời gian tạm khóa sẽ kéo dài cho đến khi Nhà tuyển dụng chứng minh được việc không vi phạm quy định pháp luật.

Trong trường hợp có kết luận Nhà tuyển dụng vi phạm quy định của pháp luật về hành vi xử lý dữ liệu cá nhân, Nhà tuyển dụng sẽ phải chịu một hoặc một số các hình thức xử lý như sau:
 • TopCV có quyền chủ động khóa/ hủy tài khoản và ngừng cung cấp dịch vụ cho Nhà tuyển dụng mà không cần hoàn trả bất kỳ khoản phí dịch vụ chưa sử dụng nào.
 • Chịu trách nhiệm và chịu các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật về hành vi xử lý dữ liệu cá nhân trái phép.

TopCV có thể chấm dứt quyền Nhà tuyển dụng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Nhà tuyển dụng và sẽ thông báo cho Nhà tuyển dụng trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp Nhà tuyển dụng vi phạm các Quy chế của TopCV hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên TopCV.

TopCV có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Nhà tuyển dụng nếu TopCV phát hiện Doanh nghiệp của Nhà tuyển dụng đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án.

Trong trường hợp chấm dứt quyền Nhà tuyển dụng và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Nhà tuyển dụng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

TopCV không chịu trách nhiệm khi Thành viên/người sử dụng lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó. Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật Thành viên/ người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. TopCV có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.

TopCV chỉ đóng vai trò là nơi để Nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những Người tìm việc đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra. TopCV không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc. TopCV không kiểm soát chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách được đề ra, khả năng cung cấp công việc cho Người tìm việc của Nhà tuyển dụng hay khả năng của Người tìm việc khi xin việc. Thêm vào đó, Thành viên/ người sử dụng hãy ghi chú những nguy hiểm có thể xay ra khi sử dụng TopCV, bao gồm nhưng không hạn chế sự nguy hiểm khi bị tấn công cơ thể, liên quan đến người lạ, quốc tịch nước ngoài, những người không đủ tuổi hay những người đưa ra những đòi hỏi sai trái. Nhà tuyển dụng nên hiểu rằng tất cả những nguy hiểm liên quan đến những người sử dụng khác mà Nhà tuyển dụng liên hệ thông qua trang TopCV hoàn toàn là vấn đề riêng của Thành viên, TopCV sẽ hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ nguy hiểm nào được đề cập như trên xảy ra/ hoặc có thể xảy ra cho Thành viên.

TopCV không chịu trách nhiệm pháp lý và đồng thời không kiểm soát được những thông tin do những Thành viên/ người sử dụng khác cung cấp thông qua trang TopCV.

TopCV sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào trong việc tuyển dụng, cho dù với lý do nào, do bất cứ tổ chức nào đăng tải tin tuyển dụng trên TopCV.

VII. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn sở hữu Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ hay nói cách khác, bạn có quyền cấp các quyền và giấy phép được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (ii) việc đăng và sử dụng Nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ không vi phạm, chiếm đoạt hay xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu thương mại và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) bạn đồng ý thanh toán tất cả tiền bản quyền tác giả, phí và bất kỳ khoản tiền nào khác còn nợ do Nội dung mà bạn đăng lên hoặc thông qua Dịch vụ; và (iv) bạn có quyền và năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản sử dụng này trong quyền hạn của bạn.

Dịch vụ chứa nội dung mà TopCV sở hữu hoặc cấp phép ("Nội dung TopCV"). Nội dung TopCV được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật khác, đồng thời giữa bạn và TopCV, TopCV sở hữu và nắm giữ tất cả các quyền về Dịch vụ và Nội dung TopCV. Bạn không được xóa, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hay quyền sở hữu khác được kết hợp với hay đi kèm Nội dung TopCV và bạn không được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện, hiển thị, xuất bản, phân phối, truyền đi, phát, bán, cấp phép hoặc khai thác Nội dung TopCV.

Logo và tên TopCV là các nhãn hiệu thương mại của TopCV và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của TopCV. Ngoài ra, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh, biểu tượng nút và tập lệnh đều là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu thương mại và/hoặc bao bì thương mại của TopCV và không được sao chép, giả mạo hay sử dụng toàn bộ hoặc một phần khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của TopCV.

Mặc dù mục đích của TopCV là cung cấp Dịch vụ nhiều nhất có thể nhưng sẽ có trường hợp Dịch vụ có thể bị gián đoạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gián đoạn để bảo trì hoặc nâng cấp theo lịch trình, để sửa chữa khẩn cấp hay do lỗi của thiết bị và/hoặc liên kết viễn thông. Ngoài ra, TopCV có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà theo nhận định của mình, là vi phạm Điều Khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dủng của bất kỳ trang web TopCV.vn. TopCV.vn có quyền trục xuất người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới trang web TopCV.vn và/hoặc sử dụng các dịch vụ TopCV.vn khi vi phạm Điều Khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. TopCV.vn được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Nội dung Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu TopCV.vn tin rằng Nội dung Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho TopCV.vn, gây thiệt hại đến thương hiệu TopCV.vn hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc TopCV.vn để mất người dùng. Nội dung bị xóa khỏi Dịch vụ có thể tiếp tục được TopCV lưu trữ, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lưu trữ để tuân thủ một số nghĩa vụ pháp lý nhất định nhưng có thể không truy xuất được nếu không có lệnh hợp lệ của tòa án. TopCV sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hay gián đoạn Dịch vụ nào hoặc việc mất mát bất kỳ Nội dung nào. Bạn cũng xác nhận rằng Internet có thể không an toàn và rằng việc gửi Nội dung hoặc thông tin khác có thể không an toàn.

TopCV không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Nội dung Người dùng, các sản phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng, hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. Bạn thừa nhận rằng việc tin tưởng nào vào tài liệu được đăng bởi Người dùng khác là rủi ro của riêng bạn.

VIII. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

TopCV không tuyên bố hay đảm bảo rằng dịch vụ sẽ không bị lỗi hay không bị gián đoạn; rằng các lỗi sẽ được khắc phục; hoặc rằng dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp dịch vụ không bị nhiễm bất kỳ thành phần có hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút. TopCV không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào rằng thông tin (bao gồm mọi hướng dẫn) về dịch vụ chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích. Bạn xác nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ. TopCV không đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ là hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào và TopCV từ chối đưa ra các bảo đảm đó một cách cụ thể. Một số khu vực pháp lý giới hạn hoặc không cho phép tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về bảo đảm ngụ ý hay các bảo đảm khác, vì vậy tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên có thể không áp dụng cho bạn trong phạm vi luật pháp của khu vực pháp lý đó áp dụng cho bạn và các điều khoản sử dụng này.

Bằng cách truy cập hay sử dụng dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng hoạt động của mình là hợp pháp trong mọi khu vực pháp lý nơi bạn truy cập hay sử dụng dịch vụ.

TopCV không xác nhận nội dung và từ chối cụ thể bất kỳ trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào về mọi mất mát, thiệt hại (cho dù thực sự, do hậu quả, do trừng phạt hoặc bất kỳ điều gì khác), thương tích, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hay nguyên nhân khác dưới mọi hình thức hoặc đặc điểm dựa trên hoặc do bất kỳ nội dung nào.

IX. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong mọi tình huống, TopCV sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào dưới mọi hình thức (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ mất mát hay thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, kinh tế, cảnh báo, đặc biệt, do trừng phạt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến: (a) dịch vụ; (b) nội dung TopCV; (c) nội dung và việc sử dụng thông tin của Người dùng và của Người tìm việc; (d) việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc hiệu quả của dịch vụ; (e) mọi hành động được thực hiện có liên quan đến việc điều tra của TopCV hoặc cơ quan thực thi pháp luật về việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên nào khác; (f) bất kỳ hành động nào được thực hiện có liên quan đến chủ sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (g) mọi lỗi hoặc thiếu sót trong hoạt động của dịch vụ; hoặc (h) mọi thiệt hại đối với mọi máy tính, thiết bị di động, thiết bị hoặc công nghệ khác của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào hoặc do bất kỳ vi-rút, lỗi, giả mạo, gian lận, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn quá trình hoạt động hoặc truyền đi, lỗi mạng hay dòng máy tính, mọi sự cố kỹ thuật khác hoặc trục trặc khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất lợi nhuận, mất tín nhiệm, mất dữ liệu, ngừng việc, độ chính xác của kết quả hoặc lỗi hay trục trặc máy tính, ngay cả khi có thể dự đoán được hoặc TopCV đã được thông báo hay lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra các thiệt hại đó, cho dù theo hợp đồng, do sơ ý, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn ở nguyên nhân một phần hoặc toàn bộ do sơ ý, thiên tai, lỗi viễn thông, lấy cắp hay hủy hoại dịch vụ). Trong mọi trường hợp, TopCV không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ ai khác về mất mát, thiệt hại hoặc thương tích, bao gồm nhưng không giới hạn ở thương tích cá nhân hoặc tử vong.

X. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của TopCV sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng sản phẩm phải được gửi đến TopCV ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, Tòa nhà Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 6680 5588

Email: legal@topcv.vn

TopCV sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

TopCV chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể TopCV sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc TopCV sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, TopCV sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Dùng hợp pháp và chính đáng.

Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ TopCV khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hà Nội theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

XI. HIỆU LỰC THỎA THUẬN CỦA HỢP ĐỒNG

Các điều khoản quy định tại Quy định sử dụng này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. TopCV sẽ công bố rõ trên Website, về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa thuận này có giá trị như Hợp Đồng. Người Dùng hiểu rằng, đây là hợp đồng điện tử, Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử không thể bị phủ nhận chỉ vì hợp đồng đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu theo Pháp Luật về Giao Dịch Điện Tử. Bằng cách nhấn vào nút "Tôi đồng ý", Người Dùng hoàn toàn đồng ý và đã hiểu các điều khoản trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng có hiệu lực kề từ thời điểm này. Nếu vi phạm các Điều khoản này, bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại (Nếu có) với TopCV.