Chiến dịch tuyển dụng là gì?

Chiến dịch tuyển dụng là chuỗi các hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích tuyển dụng nào đó trong kế hoạch đã đặt ra.

Một chiến dịch tuyển dụng sẽ bao gồm các thông tin:

  • Tin tuyển dụng có trong chiến dịch
  • Điểm tối ưu của chiến dịch tuyển dụng
  • Số lượng hồ sơ ứng tuyển
  • Trạng thái hoạt động và số Scout Point khả dụng của dịch vụ CV Scout
  • Số Credit Point khả dụng để mở liên hệ của hồ sơ
  • Các dịch vụ đang chạy

Thông qua chiến dịch tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ quản lý các hoạt động tạo ra hiệu quả tuyển dụng cho mỗi vị trí.

Với nền tảng Smart Recruitment Platform, các nhà tuyển dụng sẽ bắt đầu công việc tuyển dụng của mình bằng việc khởi tạo chiến dịch tuyển dụng.

  • Tài khoản tuyển dụng có thể có một hoặc nhiều chiến dịch tuyển dụng đang chạy.
  • Nhà tuyển dụng có thể tạo các chiến dịch tuyển dụng riêng biệt để tuyển dụng các vị trí khác nhau.
  • Một chiến dịch tuyển dụng tương ứng với một vị trí tuyển dụng.
  • Mỗi chiến dịch tuyển dụng chứa một hoặc nhiều thông tin chi tiết dịch vụ tuyển dụng

Tại sao cần tạo chiến dịch tuyển dụng?

Hoạt động Recruitment Marketing đòi hỏi nhà tuyển dụng cần tổ chức hoạt động tuyển dụng theo một cấu trúc nhất định để dễ dàng theo dõi, quản lý và hiệu chỉnh.

Với tính năng Recruiting Campaign (Chiến dịch tuyển dụng), TopCV Smart Recruitment Platform giúp doanh nghiệp hoàn thiện được cấu trúc cơ bản của một đợt tuyển dụng và quản lý được các nguồn mang lại hiệu quả cho hoạt động tuyển dụng đó. Trên cơ sở đó, nhà tuyển dụng có thể điều chỉnh, phân bổ, tối ưu nguồn lực và đưa ra các quyết định tuyển dụng đúng đắn, kịp thời theo từng giai đoạn trong hành trình ứng viên.

Do đó, nhà tuyển dụng cần tạo chiến dịch tuyển dụng để bắt đầu công việc tuyển dụng với TopCV Smart Recruitment Platform.

Tìm hiểu thêm về Recruitment Marketing