Khi Nhà tuyển dụng tìm kiếm CV hoặc tiếp nhận các CV ứng tuyển vào các tin đăng cơ bản, một số thông tin liên hệ của CV ứng viên sẽ bị ẩn, bao gồm: tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện (nếu có). Nhà tuyển dụng có quyền lựa chọn CV mình muốn mở thông tin liên hệ bằng việc sàng lọc nội dung CV trước khi ra quyết định.

Nhằm đem lại hiệu quả tuyển dụng cho các doanh nghiệp cũng như đem lại trải nghiệm tìm việc tốt nhất cho các ứng viên, chúng tôi khuyến nghị các Nhà tuyển dụng chỉ mở liên hệ của ứng viên tiềm năng sau khi đã tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên thông qua các thông tin trong CV Online hoặc Profile. Điều này cũng thuộc về chính sách bảo mật thông tin ứng viên của TopCV.

Nhà tuyển dụng có thể sử dụng lượt mở hoặc Credit point (CP) để mở thông tin liên hệ của các CV phù hợp.

Credit Point (CP) là hệ thống điểm được chúng tôi sử dụng để mở thông tin liên hệ của ứng viên. CP mà Nhà tuyển dụng thực hiện thông qua việc mua các gói Top Credit sẽ được tính vào tài khoản gốc, CP được tặng sẽ được tính vào tài khoản khuyến mãi.

Số CP sẽ luôn được hiển thị để Nhà tuyển dụng xem trước. Nhà tuyển dụng hoàn toàn có quyền chủ động trong việc đánh giá số CP đang hiển thị có phù hợp với giá trị của CV hay không trước khi quyết định mở hồ sơ.

Mở thông tin liên hệ của CV ứng tuyển

Cách 1: Sử dụng Lượt mở CV ứng tuyển không mất phí

Nhà tuyển dụng hàng ngày đăng nhập vào hệ thống lần đầu nhận được 3 lượt mở CV ứng tuyển không mất phí để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp. Lượt mở CV ứng tuyển được tặng hàng ngày sẽ hết hạn vào 23:59:59 cùng ngày, không cộng dồn vào ngày hôm sau.

Mỗi lần thực hiện việc mở thông tin liên hệ của một CV ứng tuyển tương ứng với sử dụng 1 lượt mở CV ứng tuyển.

Các bước mở CV ứng tuyển:

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết Chiến dịch tuyển dụng, mục CV ứng tuyển, Nhà tuyển dụng chọn CV ứng tuyển muốn mở thông tin liên hệ.

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết CV chưa mở thông tin liên hệ, chọn Xem thông tin liên hệ của ứng viên.

Bước 3: Chọn cách thức mở thông tin liên hệ CV tương ứng.

Sau khi chọn Sử dụng lượt mở CV ứng tuyển / Sử dụng Credit hệ thống trừ đi loại tiền tương ứng đã chọn đồng thời tải lại nội dung CV có hiển thị thông tin liên hệ của CV ứng tuyển.

Cách 2: Sử dụng Credit Point

 • Nhà tuyển dụng có thể mở CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ bằng cách mua gói Top Credit và sử dụng Credit Point để mở thông tin liên hệ. Với mỗi CV ứng tuyển, Nhà tuyển dụng cần sử dụng 70 Credit để mở hồ sơ. Không giới hạn số CV ứng tuyển mở liên hệ theo cách này.
 • Nhà tuyển dụng có thể thực hiện thao tác mở thông tin liên hệ của CV tương tự như thao tác ở cách 1, tuy nhiên cần chọn loại Sử dụng Credit.
 • Sau khi chọn Sử dụng Credit, hệ thống trừ đi số tiền trong tài khoản, đồng thời tải lại nội dung CV có hiển thị thông tin liên hệ của CV ứng tuyển.

Cách 3: Mở thông tin liên hệ của CV ứng tuyển bằng cách sử dụng các dịch vụ trả phí

Sử dụng gói Subscription kỳ hạn 1 tháng/3 tháng/6 tháng.

 • Toàn bộ CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ của tài khoản Nhà tuyển dụng đó phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt gói này sẽ chuyển thành CV hiển thị thông tin liên hệ.

 • Sau khi hết hạn gói Subscription, các CV phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt được giữ nguyên ở trạng thái hiển thị thông tin liên hệ. Các CV phát sinh sau thời gian kích hoạt chuyển thành CV ứng tuyển bị ẩn thông tin.

Sử dụng một trong các gói Top Jobs cho tin đăng.

 • Toàn bộ CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ của tin đăng đó phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt gói này sẽ chuyển thành CV ứng tuyển hiển thị các thông tin liên hệ.

Xem thêm:

Mở thông tin liên hệ của CV tìm kiếm hoặc Scout CV

Số Credit Point trên mỗi CV tìm kiếm hoặc Scout CV sẽ được hệ thống AI tính toán tự động từ dữ liệu phân tích được của từng CV, dựa trên rất nhiều tiêu chí, nhằm đảm bảo số credit sẽ thể hiện chênh lệch tương quan giữa các CV với nhau. Về mặt công nghệ, AI sẽ tự động phân tích và (có thể) không giới hạn số lượng tiêu chí sẽ sử dụng để đánh giá từng CV, bao gồm cả các yếu tố theo thời điểm như mức độ active hoặc sự chênh lệch cung/cầu tại thời điểm hệ thống tính toán. Vậy nên, sẽ không có công thức tính toán ra số credit khuôn mẫu chung cho tất cả CV.

Tuy nhiên, để dễ hình dung, Credit Point của mỗi CV sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố nền tảng (bao gồm một số hoặc tất cả) được liệt kê dưới đây:

Ngành nghề

 • Kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ học vấn
 • Vị trí công việc
 • Chức vụ
 • Mức độ khan hiếm của ứng viên trên thị trường
 • Mức độ cạnh tranh (cung/cầu) giữa NTD và CV tương ứng
 • Mức độ active tìm việc của ứng viên
 • Địa điểm
 • Các yếu tố khác

Lưu ý: Mức độ phù hợp của CV không được định nghĩa chỉ bởi CV, vì mỗi CV sẽ có mức độ phù hợp khác nhau với các nhu cầu tuyển dụng khác nhau, một CV có thể rất phù hợp với NTD này nhưng lại không phù hợp với một NTD khác.

Nhà tuyển dụng có thể nạp CP vào tài khoản của mình để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp.

Cách 1: Sử dụng Lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV không mất phí

Hiện tại, TopCV đã ngừng cung cấp gói dịch vụ Lượt mở CV Tìm kiếm / Scout CV, tuy nhiên nếu Nhà tuyển dụng vẫn còn lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV trong tài khoản thì Nhà tuyển dụng vẫn có thể sử dụng lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV đó.

Tại màn hình Chi tiết CV chưa mở thông tin liên hệ, chọn Xem thông tin liên hệ của ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể chọn cách thức mở CV tương ứng (lượt mở CV hoặc Credit).

Khi Nhà tuyển dụng tìm kiếm CV hoặc tiếp nhận các CV ứng tuyển vào các tin đăng cơ bản, một số thông tin liên hệ của CV ứng viên sẽ bị ẩn, bao gồm: tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện (nếu có). Nhà tuyển dụng có quyền lựa chọn CV mình muốn mở thông tin liên hệ bằng việc sàng lọc nội dung CV trước khi ra quyết định.

Nhằm đem lại hiệu quả tuyển dụng cho các doanh nghiệp cũng như đem lại trải nghiệm tìm việc tốt nhất cho các ứng viên, chúng tôi khuyến nghị các Nhà tuyển dụng chỉ mở liên hệ của ứng viên tiềm năng sau khi đã tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên thông qua các thông tin trong CV Online hoặc Profile. Điều này cũng thuộc về chính sách bảo mật thông tin ứng viên của TopCV.

Nhà tuyển dụng có thể sử dụng lượt mở hoặc Credit point (CP) để mở thông tin liên hệ của các CV phù hợp.

Credit Point (CP) là hệ thống điểm được chúng tôi sử dụng để mở thông tin liên hệ của ứng viên. CP mà Nhà tuyển dụng thực hiện thông qua việc mua các gói Top Credit sẽ được tính vào tài khoản gốc, CP được tặng sẽ được tính vào tài khoản khuyến mãi.

Số CP sẽ luôn được hiển thị để Nhà tuyển dụng xem trước. Nhà tuyển dụng hoàn toàn có quyền chủ động trong việc đánh giá số CP đang hiển thị có phù hợp với giá trị của CV hay không trước khi quyết định mở hồ sơ.

Mở thông tin liên hệ của CV ứng tuyển

Cách 1: Sử dụng Lượt mở CV ứng tuyển không mất phí

Nhà tuyển dụng hàng ngày đăng nhập vào hệ thống lần đầu nhận được 3 lượt mở CV ứng tuyển không mất phí để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp. Lượt mở CV ứng tuyển được tặng hàng ngày sẽ hết hạn vào 23:59:59 cùng ngày, không cộng dồn vào ngày hôm sau.

Mỗi lần thực hiện việc mở thông tin liên hệ của một CV ứng tuyển tương ứng với sử dụng 1 lượt mở CV ứng tuyển.

Các bước mở CV ứng tuyển:

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết Chiến dịch tuyển dụng, mục CV ứng tuyển, Nhà tuyển dụng chọn CV ứng tuyển muốn mở thông tin liên hệ.

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết CV chưa mở thông tin liên hệ, chọn Xem thông tin liên hệ của ứng viên.

Bước 3: Chọn cách thức mở thông tin liên hệ CV tương ứng.

Sau khi chọn Sử dụng lượt mở CV ứng tuyển / Sử dụng Credit hệ thống trừ đi loại tiền tương ứng đã chọn đồng thời tải lại nội dung CV có hiển thị thông tin liên hệ của CV ứng tuyển.

Cách 2: Sử dụng Credit Point

 • Nhà tuyển dụng có thể mở CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ bằng cách mua gói Top Credit và sử dụng Credit Point để mở thông tin liên hệ. Với mỗi CV ứng tuyển, Nhà tuyển dụng cần sử dụng 70 Credit để mở hồ sơ. Không giới hạn số CV ứng tuyển mở liên hệ theo cách này.
 • Nhà tuyển dụng có thể thực hiện thao tác mở thông tin liên hệ của CV tương tự như thao tác ở cách 1, tuy nhiên cần chọn loại Sử dụng Credit.
 • Sau khi chọn Sử dụng Credit, hệ thống trừ đi số tiền trong tài khoản, đồng thời tải lại nội dung CV có hiển thị thông tin liên hệ của CV ứng tuyển.

Cách 3: Mở thông tin liên hệ của CV ứng tuyển bằng cách sử dụng các dịch vụ trả phí

Sử dụng gói Subscription kỳ hạn 1 tháng/3 tháng/6 tháng.

 • Toàn bộ CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ của tài khoản Nhà tuyển dụng đó phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt gói này sẽ chuyển thành CV hiển thị thông tin liên hệ.

 • Sau khi hết hạn gói Subscription, các CV phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt được giữ nguyên ở trạng thái hiển thị thông tin liên hệ. Các CV phát sinh sau thời gian kích hoạt chuyển thành CV ứng tuyển bị ẩn thông tin.

Sử dụng một trong các gói Top Jobs cho tin đăng.

 • Toàn bộ CV ứng tuyển bị ẩn thông tin liên hệ của tin đăng đó phát sinh trước và trong thời gian kích hoạt gói này sẽ chuyển thành CV ứng tuyển hiển thị các thông tin liên hệ.

Xem thêm:

Mở thông tin liên hệ của CV tìm kiếm hoặc Scout CV

Số Credit Point trên mỗi CV tìm kiếm hoặc Scout CV sẽ được hệ thống AI tính toán tự động từ dữ liệu phân tích được của từng CV, dựa trên rất nhiều tiêu chí, nhằm đảm bảo số credit sẽ thể hiện chênh lệch tương quan giữa các CV với nhau. Về mặt công nghệ, AI sẽ tự động phân tích và (có thể) không giới hạn số lượng tiêu chí sẽ sử dụng để đánh giá từng CV, bao gồm cả các yếu tố theo thời điểm như mức độ active hoặc sự chênh lệch cung/cầu tại thời điểm hệ thống tính toán. Vậy nên, sẽ không có công thức tính toán ra số credit khuôn mẫu chung cho tất cả CV.

Tuy nhiên, để dễ hình dung, Credit Point của mỗi CV sẽ được tính toán dựa trên các yếu tố nền tảng (bao gồm một số hoặc tất cả) được liệt kê dưới đây:

Ngành nghề

 • Kinh nghiệm làm việc
 • Trình độ học vấn
 • Vị trí công việc
 • Chức vụ
 • Mức độ khan hiếm của ứng viên trên thị trường
 • Mức độ cạnh tranh (cung/cầu) giữa NTD và CV tương ứng
 • Mức độ active tìm việc của ứng viên
 • Địa điểm
 • Các yếu tố khác

Lưu ý: Mức độ phù hợp của CV không được định nghĩa chỉ bởi CV, vì mỗi CV sẽ có mức độ phù hợp khác nhau với các nhu cầu tuyển dụng khác nhau, một CV có thể rất phù hợp với NTD này nhưng lại không phù hợp với một NTD khác.

Nhà tuyển dụng có thể nạp CP vào tài khoản của mình để thực hiện việc mở thông tin liên hệ của ứng viên mà mình thấy phù hợp.

Cách 1: Sử dụng Lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV không mất phí

Hiện tại, TopCV đã ngừng cung cấp gói dịch vụ Lượt mở CV Tìm kiếm / Scout CV, tuy nhiên nếu Nhà tuyển dụng vẫn còn lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV trong tài khoản thì Nhà tuyển dụng vẫn có thể sử dụng lượt mở CV tìm kiếm / Scout CV đó.

Tại màn hình Chi tiết CV chưa mở thông tin liên hệ, chọn Xem thông tin liên hệ của ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể chọn cách thức mở CV tương ứng (lượt mở CV hoặc Credit).

Cách 2: Sử dụng Credit

Nhà tuyển dụng có thể sử dụng Credit từ tài khoản chính hoặc tài khoản khuyến mãi. Sau khi chọn Sử dụng lượt mở CV hoặc Credit, hệ thống trừ đi loại tiền tương ứng, đồng thời tải lại nội dung CV có hiển thị thông tin liên hệ của CV.