Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Chiến dịch tuyển dụng

Bước 2: Bấm nút Thêm chiến dịch mới trên màn hình Chiến dịch tuyển dụng

Bước 3: Nhập tên chiến dịch mong muốn để quản lý các hoạt động tuyển dụng xung quanh chiến dịch này

Bước 4: Bạn sẽ được đề xuất về những việc có thể làm với chiến dịch tuyển dụng mới. Bạn có thể lựa chọn thực hiện ngay hoặc làm vào một thời điểm khác.