Khi nhà tuyển dụng sử dụng các dịch vụ của TopCV, sẽ có những dịch vụ đang chạy, đã lên lịch, chưa sử dụng, chờ kích hoạt, đã kết thúc, đã hết hạn, trang Dịch vụ của tôi sẽ giúp nhà tuyển dụng xem và quản lý các trạng thái dịch vụ của mình.

Để quản lý dịch vụ tuyển dụng, đăng nhập vào tài khoản nhà tuyển dụng của bạn. Từ thanh menu bên trái màn hình, tìm đến mục Dịch vụ của tôi

Dưới đây là những thông tin các nhà tuyển dụng có thể theo dõi với dịch vụ tuyển dụng mà mình đã mua:

Theo dõi dịch vụ đang chạy

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.

Theo dõi dịch vụ đã lên lịch

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.

Theo dõi dịch vụ chưa sử dụng

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Nút kích hoạt dịch vụ cho phép nhà tuyển dụng thực hiện việc gửi yêu cầu kích hoạt dịch vụ nhanh. Bấm nút này và nhập thông tin kích hoạt dịch vụ để hoàn tất.

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

4. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.

Theo dõi dịch vụ chờ kích hoạt

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Tùy chọn hủy kích hoạt dịch vụ. Trạng thái dịch vụ sẽ được chuyển về Chưa sử dụng

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

4. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.

Theo dõi dịch vụ đã kết thúc

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Lối tắt chuyển đến trang Báo cáo chi tiết chiến dịch tuyển dụng.

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

4. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.

Theo dõi dịch vụ đã hết hạn

1. Bấm vào mã đơn hàng để lọc danh sách các dịch vụ đang chạy thuộc đơn hàng này.

2. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo loại dịch vụ cụ thể.

3. Lọc danh sách dịch vụ đang chạy theo mã đơn hàng cụ thể.