Với mỗi tài khoản tuyển dụng, bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của dịch vụ ở trang Dịch vụ của tôi trong trang Quản lý dịch vụ tuyển dụng. Thông tin về trạng thái của dịch vụ sẽ được cập nhật theo đúng hiện trạng của dịch vụ ở từng thời điểm cụ thể và bao gồm các trạng thái dưới đây:

Đang chạy: Bao gồm dịch vụ đã chọn cho các chiến dịch tuyển dụng đang hoạt động như mong muốn.

Đã lên lịch: Là dịch vụ đã đủ điều kiện để hoạt động vào một ngày đã chọn trong tương lai.

Chưa sử dụng: Bao gồm những dịch vụ mà nhà tuyển dụng chưa có kế hoạch chạy tại thời điểm hiện tại. Bạn có thể kích hoạt dịch vụ bất kỳ nào trong danh sách này để tăng hiệu quả tuyển dụng.

Chờ kích hoạt: Bao gồm dịch vụ đã được lên lịch để bắt đầu chạy vào một ngày trong tương lai.

Danh sách dịch vụ ở trạng thái này đang được chúng tôi xét duyệt yêu cầu để đảm bảo dịch vụ này tuân thủ chính sách của TopCV. Sau khi được xét duyệt, dịch vụ sẽ hoạt động và bắt đầu chạy theo ngày đã chọn. Bạn có thể hủy kích hoạt dịch vụ ngay tại danh sách này.

Đã kết thúc: Bao gồm những dịch vụ dừng hoạt động hết thời gian vì đã đến ngày kết thúc theo lịch. Bạn có thể xem Chi tiết chiến dịch tuyển dụng sau khi chạy dịch vụ.

Đã hết hạn: Bao gồm những dịch vụ đã quá hạn kích hoạt tại thời điểm đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng. Bạn sẽ không thể kích hoạt được các dịch vụ trong danh sách này.