Nguồn CV

Nguồn CV cho biết chính xác nguồn cung cấp CV cho chiến dịch tuyển dụng.

CV ứng tuyển là CV do ứng viên chủ động ứng tuyển vào tin tuyển dụng được gắn với chiến dịch tuyển dụng và hiển thị trên Trang tin việc làm chất lượng caoỨng dụng tìm việc thông minh.

CV mở liên hệ là CV có được bằng cách dùng Credit/Lượt mở để xem thông tin liên hệ của ứng viên thông qua tính năng Lọc CV hoặc CV Scout.

CV TopCV hỗ trợ là danh sách CV ứng viên được TopCV hỗ trợ cho những nhà tuyển dụng đủ điều kiện. Các CV này đã được mở sẵn thông tin liên hệ, nhà tuyển dụng không bị mất điểm CP/OP cho các CV này.

Trạng thái CV

Trạng thái CV là thông tin về giai đoạn hiện tại của mỗi CV theo các vòng ứng tuyển trong quy trình tuyển dụng.

Mỗi CV được lưu trữ trong tài khoản của nhà tuyển dụng sẽ có ít nhất một trong các trạng thái bên dưới:

CV tiếp nhận là CV mà Nhà tuyển dụng đã có thông tin liên hệ của ứng viên. Đây là trạng thái mặc định của CV ứng viên được lưu trữ trong tài khoản của nhà tuyển dụng.

Phù hợp là CV ứng viên tiếp nhận đã được Nhà tuyển dụng đánh giá là phù hợp.

Hẹn phỏng vấn là CV ứng viên tiếp nhận đã được Nhà tuyển dụng hẹn phỏng vấn.

Gửi đề nghị là CV ứng viên đã được Nhà tuyển dụng gửi lời đề nghị làm việc.

Nhận việc là CV ứng viên đồng ý với lời đề nghị làm việc do Nhà tuyển dụng đưa ra.

Từ chối là CV ứng viên bị từ chối ở 1 trong 4 vòng nêu trên.