Chiến dịch là toàn bộ những việc làm tập trung và khẩn trương, tiến hành trong một thời gian nhất định, nhằm thực hiện một mục đích nhất định.

Chiến dịch tuyển dụng là chuỗi các hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp nhằm đạt được mục đích tuyển dụng nào đó trong kế hoạch đã đặt ra.

Một chiến dịch tuyển dụng sẽ bao gồm các thông tin:

  • Tin tuyển dụng có trong chiến dịch
  • Điểm tối ưu của chiến dịch tuyển dụng
  • Số lượng hồ sơ ứng tuyển
  • Số Credit Point khả dụng để mở liên hệ của hồ sơ
  • Các dịch vụ đang chạy

Thông qua chiến dịch tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ quản lý các hoạt động tạo ra hiệu quả tuyển dụng cho mỗi vị trí.

Với nền tảng TopCV Smart Recruitment Platform, các nhà tuyển dụng sẽ bắt đầu công việc tuyển dụng của mình bằng việc khởi tạo chiến dịch tuyển dụng.

  • Tài khoản tuyển dụng có thể có một hoặc nhiều chiến dịch tuyển dụng đang chạy.

  • Nhà tuyển dụng có thể tạo các chiến dịch tuyển dụng riêng biệt để tuyển dụng các vị trí khác nhau.

  • Một chiến dịch tuyển dụng tương ứng với một vị trí tuyển dụng.

  • Mỗi chiến dịch tuyển dụng chứa một hoặc nhiều thông tin chi tiết dịch vụ tuyển dụng