Điểm tối ưu

Điểm tối ưu là điểm số ước tính mức độ hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng, có giá trị từ 0% đến 100%, với mức 100% có nghĩa là chiến dịch tuyển dụng của Nhà tuyển dụng đã được tối ưu ở mức cao nhất, có thể hoạt động hết tiềm năng.

Tính điểm tối ưu

Hệ thống AI của TopCV tính điểm tối ưu trong thời gian thực, dựa trên số liệu thống kê, các tùy chọn cài đặt và trạng thái của tài khoản cũng như chiến dịch tuyển dụng, mức độ tác động liên quan đến các nội dung đề xuất có sẵn và lịch sử đề xuất gần đây. Dưới đây là các tiêu chí có thể ảnh hưởng đến điểm tối ưu:

  • Khả năng hiển thị của tin tuyển dụng

  • Quyền lợi của ứng viên

  • Hạn nhận CV

  • Ngành nghề/Lĩnh vực đăng tuyển

  • Kỹ năng chuyên môn

  • Thông tin mức lương

  • Tính minh bạch của doanh nghiệp

  • Số lượng dịch vụ sử dụng

  • Thời gian đánh giá CV trung bình