Khi nhà tuyển dụng mở lại CV đã mở trước đó, sẽ có 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Nếu mở CV trong thời gian 2 tuần từ lần mở đầu tiên, nhà tuyển dụng sẽ không bị trừ điểm.

Trường hợp 2: Nếu mở CV sau thời gian 2 tuần từ lần mở đầu tiên và ứng viên có cập nhật CV, mỗi lần mở lại nhà tuyển dụng sẽ bị trừ 50% số điểm theo điểm thực tế của CV tại thời điểm hiện tại.

Lưu ý: Điều kiện là mở đúng CV nhà tuyển dụng đã mở lần đầu, có mã ứng viên giống nhau (Nếu CV giống nhau nhưng không trùng mã ứng viên thì nhà tuyển dụng vẫn bị trừ 100% số điểm theo quy định).