Để đăng xuất tài khoản, nhà tuyển dụng bấm chọn vào ảnh đại diện góc bên phải phía trên màn hình đăng nhập, sau đó bấm chọn Đăng xuất.