Add-on Label: Hot là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Add-on – Dịch vụ cộng thêm, thêm tùy chọn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên.

Khi sử dụng dịch vụ Add-on Label: Hot, tin tuyển dụng được gắn nhãn HOT vào tiêu đề tin.

Add-on Label: Hot

Lưu ý:

  • Top Add-on này cần phải gắn với tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs
  • Thời hạn sử dụng: tối đa 2 tuần / tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs / lần kích hoạt
  • Dịch vụ cộng thêm sẽ kết thúc vào thời điểm tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs kết thúc