Add-on Title: Red là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Add-on – Dịch vụ cộng thêm, thêm tùy chọn giúp tin tuyển dụng nổi bật hơn với ứng viên.

Khi sử dụng dịch vụ Add-on Title: Red, tin tuyển dụng ở tất cả các trang sẽ có tiêu đề tin MÀU ĐỎ.

Add-on Title: Red

Lưu ý:

  • Top Add-on này cần phải gắn với tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs
  • Thời hạn sử dụng: tối đa 2 tuần / tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs / lần kích hoạt
  • Dịch vụ cộng thêm sẽ kết thúc vào thời điểm tin tuyển dụng chạy dịch vụ Top Jobs kết thúc