Spotlight Company – SCP là gói dịch vụ của TopCV, thuộc nhóm dịch vụ Top Branding – Truyền thông thương hiệu.

Khi đăng ký dịch vụ Spotlight Company – SCP, nhà tuyển dụng sẽ có các quyền lợi sau:

  • Tên công ty và các vị trí đang tuyển dụng sẽ được hiển thị cố định bên phải của tất cả các trang Tìm kiếm việc làm
  • Mỗi trang tìm kiếm hiển thị ngẫu nhiên 01 công ty
  • Cơ chế: 6 khách hàng/thời điểm