Đổi trạng thái CV

Cách 1: Thực hiện trên màn hình Quản lý CV

Bước 1: Tại màn hình Quản lý CV, tìm đến hồ sơ ứng viên cần thay đổi trạng thái và bấm vào trạng thái ứng viên hiện tại.

Bước 2: Tại box Đánh giá CV ứng viên, lựa chọn trạng thái CV phù hợp và nhập nội dung ghi chú về sự thay đổi này nếu có.

Bước 3: Bấm nút Cập nhật để hoàn tất.

Cách 2: Thực hiện tại màn hình Chi tiết CV

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết CV, bấm nút Đổi trạng thái CV.

Bước 2: Tại box Đánh giá CV ứng viên, thực hiện các bước giống cách 1 để tiến hành thay đổi trạng thái CV ứng viên.

Chia sẻ và lấy đánh giá của người khác

Mục đích 

Nhà tuyển dụng có thể dùng link được tạo để chia sẻ CV cho người khác (ví dụ như cấp trên, trưởng nhóm bộ phận đang cần tuyển dụng,…) để họ cùng đánh giá ứng viên.

CV áp dụng

Tính năng này áp dụng cho các CV ứng tuyển hoặc CV các nguồn khác đã mở thông tin liên hệ.
Đối với CV không phải CV ứng tuyển và chưa mở thông tin liên hệ, nhà tuyển dụng sẽ không thể đánh giá CV nên không có tính năng chia sẻ và lấy đánh giá của người khác.

Cách thực hiện

Để chia sẻ và lấy đánh giá của người khác về CV ứng tuyển hoặc CV đã mở thông tin liên hệ, Nhà tuyển dụng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn xem chi tiết một CV đã có thông tin liên hệ

Bước 2: Tại màn hình Chi tiết CV của ứng viên

Cách 1: Chọn Lấy đánh giá, khi di chuyển vào nút này hiển thị đầy đủ tên nút Chia sẻ và lấy đánh giá của người khác

Cách 2: Chọn Đổi trạng thái CV

Sau khi chọn Đổi trạng thái CV, hệ thống hiển thị modal Đánh giá CV ứng viên, tại mục Lấy đánh giá của người khác chọn Sao chép link.

Hai nút Lấy đánh giáSao chép link có tác dụng như nhau, khi nhấn nút này hệ thống thực hiện tạo một link cho phép chia sẻ đến người khác và hiển thị thông báo cho nhà tuyển dụng biết rằng đã sao chép link lấy đánh giá của người khác. Nhà tuyển dụng có thể sử dụng link này và gửi cho người khác.

Người nhận được link chia sẻ và lấy đánh giá này sẽ được quyền tương tác với CV như Nhà tuyển dụng đã chia sẻ mà không cần đăng nhập vào bất cứ tài khoản Nhà tuyển dụng nào. Khi người được chia sẻ đổi trạng thái CV, thông tin cũng sẽ được cập nhật trong tài khoản Nhà tuyển dụng đã chia sẻ CV đó.

Lưu ý:

  • Mỗi lần chọn nút Lấy đánh giá hoặc Sao chép link hệ thống sẽ tạo một link mới, link này sẽ tồn tại trong 30 ngày kể từ ngày tạo.
  • Riêng với CV từ nguồn CV đề xuất, link chia sẻ và lấy đánh giá của người khác sẽ cho phép người được chia sẻ mở thông tin liên hệ của CV và tiền sẽ bị trừ vào tài khoản Nhà tuyển dụng chia sẻ đó.